tarihinde yayınlandı

Fransız İhtilali Nedenleri-Sonuçları-Osmanlı Üzerindeki Etkileri

Fıransız İhtilali Nedenleri-Sonuçları-Osmanlı Üzerindeki Etkileri

Fıransız İhtilali

1. Nedenleri
* Fransa’da krallık yönetiminin baskıları
* Halkın soylular, rahipler ve hiçbir siyasal hakkı olmamasına rağmen vergi veren burjuvalardan oluşan sınıflara ayrılmış olması
* Mevcut siyasal ve ekonomik yapıyı beğenmeyen aydınların eleştirileri
* Amerika’da kurulan cumhuriyet rejiminin etkileri
* Soyluların lüks ve sorumsuz yaşamlarına tepkilerin artması
* Aydınlanma çağının başlaması

2.Sonuçları
* Fransa’da mutlakiyet düzeni yıkılmış, eşitlik ilkesi kabul edilmiştir.
* Millet egemenliği fikri yaygınlaşmıştır.
* Milliyetçilik akımı tüm dünyaya yayılmaya başlamıştır.
* insan ve Vatandaş Hakları Bildirisi ilan edilmiştir.
* Demokrasi fikri gelişmiştir.
* ihtilal sonrasında oluşan özgürlük, eşitlik, milliyetçilik gibi fikirlerin kendi ülkelerini etkileyeceğini düşünen Avrupa devletleri Fransa’ya savaş açmıştır.
* Yeni çağ kapanmış, Yakın çağ başlamıştır.

Fransız ihtilali’nden sonra ihtilal Savaşları ya da Napolyon Savaşlan ile Avrupa’nın siyasi yapısının bozulması karşısında 1815’te Rusya, Avusturya, Prusya ve ingiltere Viyana Kongresi’nde biraraya gelmiştir. Bu kongrede Avrupa’mn değişen siyasi yapısını eski haline getirmek ve monarşik yapıları yeniden güçlendirerek ulusçu hareketleri önlemek için kararlar alınmıştır. Bu kararların uygulamaya geçirildiği bu döneme Restorasyon Dönemi denilmiştir.

3. Fransız ihtilali’nin Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri
• Çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti zamanla Fransız ihtilali’nin yaydığı milliyetçilik
akımıyla zarar görmeye başlamıştır. Milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı Devleti’nde azınlık isyanları ortaya çıkmıştır.
• Milliyetçilik akımı zamanla Osmanlı Devleti’nin parçalanmasına yol açmıştır.
• Fransız ihtilali Tanzimat ve Islahat fermanları ile meşrutiyetin ilan edilmesinde etkili olmuştur. Bu gelişmeler demokratik gelişmeler olduğundan Fransız ihtilali’nin Osmanlı Devleti üzerindeki olumlu etkileri olarak kabul edilebilir.

SORU:

1787’den itibaren Osmanlı Devleti, Rusya ve Avusturya arasında yoğun savaşlar başlamıştır. Ancak, Avusturya, 1789’dan itibaren Osmanlı ile olan savaşlarını sona erdirmiştir.

Avusturya’nın Fransız ihtilali sonrasında Osmanlı Devleti ile savaşına son vermesi, bu devletin daha çok hangi özelliği ile açıklanabilir?

A) Dinsel inancı
C) Coğrafi konumu
B) Çok ulusluluğu
D) Hukuki yapısı
E) Askeri durumu

Soruda verilen ön bilgide Avusturya’nın 1789’dan sonra Osmanlı Devleti ile yaptığı savaştan çekildiği vurguIanmıştır. Vurgulanan tarih Fransız ihtilali’nin yaşandığı tarihtir. Avusturya’nın Fransız ihtilali’nin yaşanması ardından savaştan çekilmesinin nedeni ulusçuluk akımından etkilenmesidir. Avusturya da çok uluslu bir devlet yapısına sahip olduğundan iç sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.
CEVAP: B

tarihinde yayınlandı

Fransız İhtilali (1789-1799) – Fransız İhtilali’nin Sebepleri

Fıransız İhtilaliFransız ihtilâli, Fransa’nın içinde ve dışında yıllar boyunca süre gelen sebepler sonucunda ortaya çıkmıştır.İhtilal 5 mayıs 1789 yılıyla birlikte başlayan olaylar yüzünden patlak vermiştir.Fransız ihtilalini iki farklı çerçevede incelemek mümkündür.Bunlardan birincisi dış sebepler diğersi ise iç sebeplerdir.

Dış Sebepler :

Bu gelişmelerin 2 temel unsuru vardır. Bunlardan birincisi XVIII. YY’nın genel fikir yönünden teşkil eden “ Aydınlanma Çağ ” bir diğeri ise ABD’deki İngiliz kolonilerinin ingilizlere karşı ayaklanıp kendi bağımsızlıklarını almaları ve bu durumun Fransa üzerinde bıraktığı baskıdır.Aydınlanma çağı olan XVIII. YY’da akıl her sorunun çözümü olarak birinci plana yükselmiştir.Akılcılığın kabulüyle birlikte insanların bu akılcı düşüncesi sonucunca özgür düşünce ve inceleme metodu ortaya çıkmıştır.Son olarakta insanlar hürriyet fikrine ulaşmışlardır. Fransız ihtilâli çıktığı zaman, Fransa’nın önde gelen aydınları akılcılık ve hürriyetçilik fikrini benimsemişlerdir.

İç Sebepler : 

İç sebeplerin başında siyasal nedenler gelmektedir.Siyasal sebepler, aydınlanma çağındaki Fransa üzerindeki oldukça fazla etki bırakmaktadır.Özellikle Fransız aydınlar ve filozoflar aydınlanma çağının liderliğini üstlenmişlerdir.Bu sebepler sonrasında Fransanın siyasal düzenini bozan düşünce yapıları ortaya çıkmaya başlamıştır.Dönemin ünlü düşünürlerinin başında Montesqui Jean Jacques Ro­usseau, Diderot ve Volta gelmektedir.Her birinin monarşik yapı üzerinde etkileri oldukça fazladır.İç sebeplerden bir diğeri ise sosyal nedenlerdir.Fransa’da sosyal tabakalaşma Fransız ihtilali’nin gelişmesindeki büyük etkenlerden biridir.Sosyal sınıflar arasındaki vergi yükü ve gelir dağılımı farkı sınıflar arası çekişmeyi başlatmıştır.Hatta bir çok kişi Fransız reformu‘nun sadece vergi reformundan doğduğunu savunmaktadır.Bu düşünce % 100 olmasa bile Fransız ihtilali üzerinde vergi reformunun etkisinin çok fazla olduğunu söylemek kesinlikle doğrudur.Vergi reformu durumu bir nevi ekonomik sebep olarakta görülebilir.Diğer bir ekonomik sebep ise Gelişen ticaret, savaşlar nedeniyle yavaşlama yöne kaymış, köylü ürünlerden beklenen verimi alamayarak çok büyük sıkıntılarla karşılaşmıştır.Bu sebeplerden dolayı daha sonra kıtlık dönemi ortaya çıkmaya başlamıştır.