tarihinde yayınlandı

Fransız İhtilali (1789-1799) – Fransız İhtilali’nin Sebepleri

Fıransız İhtilaliFransız ihtilâli, Fransa’nın içinde ve dışında yıllar boyunca süre gelen sebepler sonucunda ortaya çıkmıştır.İhtilal 5 mayıs 1789 yılıyla birlikte başlayan olaylar yüzünden patlak vermiştir.Fransız ihtilalini iki farklı çerçevede incelemek mümkündür.Bunlardan birincisi dış sebepler diğersi ise iç sebeplerdir.

Dış Sebepler :

Bu gelişmelerin 2 temel unsuru vardır. Bunlardan birincisi XVIII. YY’nın genel fikir yönünden teşkil eden “ Aydınlanma Çağ ” bir diğeri ise ABD’deki İngiliz kolonilerinin ingilizlere karşı ayaklanıp kendi bağımsızlıklarını almaları ve bu durumun Fransa üzerinde bıraktığı baskıdır.Aydınlanma çağı olan XVIII. YY’da akıl her sorunun çözümü olarak birinci plana yükselmiştir.Akılcılığın kabulüyle birlikte insanların bu akılcı düşüncesi sonucunca özgür düşünce ve inceleme metodu ortaya çıkmıştır.Son olarakta insanlar hürriyet fikrine ulaşmışlardır. Fransız ihtilâli çıktığı zaman, Fransa’nın önde gelen aydınları akılcılık ve hürriyetçilik fikrini benimsemişlerdir.

İç Sebepler : 

İç sebeplerin başında siyasal nedenler gelmektedir.Siyasal sebepler, aydınlanma çağındaki Fransa üzerindeki oldukça fazla etki bırakmaktadır.Özellikle Fransız aydınlar ve filozoflar aydınlanma çağının liderliğini üstlenmişlerdir.Bu sebepler sonrasında Fransanın siyasal düzenini bozan düşünce yapıları ortaya çıkmaya başlamıştır.Dönemin ünlü düşünürlerinin başında Montesqui Jean Jacques Ro­usseau, Diderot ve Volta gelmektedir.Her birinin monarşik yapı üzerinde etkileri oldukça fazladır.İç sebeplerden bir diğeri ise sosyal nedenlerdir.Fransa’da sosyal tabakalaşma Fransız ihtilali’nin gelişmesindeki büyük etkenlerden biridir.Sosyal sınıflar arasındaki vergi yükü ve gelir dağılımı farkı sınıflar arası çekişmeyi başlatmıştır.Hatta bir çok kişi Fransız reformu‘nun sadece vergi reformundan doğduğunu savunmaktadır.Bu düşünce % 100 olmasa bile Fransız ihtilali üzerinde vergi reformunun etkisinin çok fazla olduğunu söylemek kesinlikle doğrudur.Vergi reformu durumu bir nevi ekonomik sebep olarakta görülebilir.Diğer bir ekonomik sebep ise Gelişen ticaret, savaşlar nedeniyle yavaşlama yöne kaymış, köylü ürünlerden beklenen verimi alamayarak çok büyük sıkıntılarla karşılaşmıştır.Bu sebeplerden dolayı daha sonra kıtlık dönemi ortaya çıkmaya başlamıştır.