tarihinde yayınlandı

Sultan 3. Selim’in şiirlerinden …

Sultan 3. Selim’in şiirlerinden …

Saltanatın gelip geçici olduğunu anlatma sadedinde:

SULTAN 3.SELİM
Bağ-ı alem içre zahirde safadır saltanat
Dikkat etsen manevi kavgaya cardır saltanat
Bu zamanın devletiyle kimse mağrür olmasın
Kam alırsa adl ile ol dem becadır saltanat
Kıl tefekkür ey gönül çarhın hele devranını
Ki safa ise velev ekser cefadır saltanat
Bu cihanın devletine eyleme hırs ü tama’
Pek sakın İlharni zira bi-bekadır saltanat

Bağ-ı iilem içre: A.lemde
Ziihirde: Görünüşte
Cilr: Çeken, sürükleyen, yardım eden
Kiim: Maksad, murad
Becii: Layık, uygun, yerinde, münasip
Tefekkur. Düşünmek
Çarh: Felek, gökyüzü
Hırs: Şiddetli istek, gözü dönmüşçe sahip olma arzusu
Tama’: Doymazlık, aç gözlülük
Bi-bekii: Ölümlü, sonlu, devamsız

Allah’ın önünde aciz bir kulolduğunu, padişahlık gururu
duymadığını ifade sadedinde:

Şükür kim olmışuz can ile kulı
Olur mı hiç devlet bundan ulı
Çü Sen’sün kullarınun padişahı
Sen’in lutfunla avf olur günahı

Peygamber Efendimiz’e (salllallahü aleyhi ve sellem)
muhabbet ve övgü sadedinde:

İki alem serveridir
ol Muhammed Mustafa
Mürsel-i ins ü peridür
ol Muhammed Mustafa
Vaktini idrak ideydüm
Payına yüzler süreydüm
Veeh-i pakini göreydüm
ol Muhammed Mustafa
Ah zamanunda olaydum
Gazveye bile gideydüm
Ben de çok rif’at bulaydum
ol Muhammed Mustafa
Bendedür İlhami candan
Lutfun ümmid eyler’andan
Hıfz ide anı ziyandan
ol Muhammed Mustafa

Mürsel-i ins ü peridür: İnsanların ve cinlerin peygamberidir
Gazve: Efendimiz’in bizzat iştirak ettiği savaşlar,
Rif’at: Yükselme
Vech-i pakini: Pak yüzüne
Hıfz ide: Korumak

——————–