tarihinde yayınlandı

Çocuklarda Kemik Kırılması – Kemik Kırılmasının Belirtileri ve Nedenleri

KırıkKırıklara genellikle düşmeler ya da tra­fik kazaları yol açar. Kemikleri çok es­nek olduğundan, küçük çocuklarda kı­rıklara çok ender rastlanır ve genellik­le trafik kazalarından kaynaklanırlar. Sağlıklı bir çocuğun düşerek kemiğini kırması için, kemiğinin üstüne çok bü­yük bir güç binmesi gerekir. Bununla birlikte, bazı kemikler, öbürlerinden daha kolay kırılırlar.

Kırık Belirtileri : 

Bir kırığın en belirgin belirtisi, genel­likle, çocuğun duyduğu büyük acıdır. Ayrıca, kırılan kemikteki kan yitimi ne­deniyle, çocuğun rengi soluk ve bedeni terli olabilir (şok belirtileri).

Kırık kolda ya da bacakta, organ do­ğal olmayan bir görünüş alabilir; bü­külmüş ya da şişmiş görünebilir; ayrıca çocuk kolunu ya da bacağını hareket ettiremez. Buna karşılık, bazı kemiklerdeki kırıklar, özellikle kaburga kemiklerindeki ve el kemiklerindeki kı­rıklar, gözden kaçabilir ve fark edilmeleri zaman alır. Çok küçük çocuklar, nerelerinin ağrıdığını kolay anlatamadıklarından, küçük çocuklarda kırık ye­rin belirlenmesi daha da güç olur.

Kırıkta, kemiklerin mutlaka yerle­rinden çıkmış olmaları gerekmez; ba­zen, yaralanmanın niteliğini belirlemek için, röntgen incelemesi yapmak gere­kir.

Kırık Nedenleri :

Küçük çocuklarda kırığın en sık rastla­nan nedeni kötü bir düşmedir ve kırıl­ması olasılığı en yüksek kemikler, düş­meyi frenleyen el ve dirsek kemikle­ridir.

Daha büyük çocuklarda, bir ölçüde kemiklerin daha az esnek olması, bir ölçüde de sporla uğraşmaları nedeniy­le, kırıklara küçük çocuklardan daha sık rastlanır. İdeal koruma, çocukların sporla uğraştıkları sırada, yaralanma durumlarının gözden kaçmaması ve gerekenin yapılması için. eğitim gör­müş bir yetişkinin gözetiminde bulun­malarıdır. Ama genellikle çocuklar kendi aralarında futbol, vb. oynarlar; bu yüzden büyük çocuklara, kırıkların (ve başka yaralanmaların) tehlikelerini, be­lirtilerini ve olması durumunda neler yapılması gerektiğini öğretmek yerin­de olur.

En ciddi kırıklaraysa trafik kazaları yol açar. Kazaya uğrayan araçlardan biri hareket halinde olmasa bile. Öbü­rünün hızı kazada çarpmanın şiddetini artırır.